STATUT KOŁA NAUKOWEGO
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO UJ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Art. 1

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ

 

 1. Niniejszy Statut stanowi regulację działalności Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego zwanego dalej KNBN UJ.

 2. KNBN UJ jest organizacją studencką zrzeszająca studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 3. KNBN UJ jest organizacją o charakterze naukowo-samokształceniowym.

 4. KNBN UJ działa w ramach struktur Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 5. Siedziba KNBN UJ mieści się w Krakowie w budynku Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jabłonowskich 5, 31-114 Kraków.

 6. Działalność KNBN UJ objęta jest opieką merytoryczną pracownika naukowego Instytutu

Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zwanego dalej opiekunem koła.

 1. Opiekun koła dysponuje głosem doradczym w działalności KNBN UJ.

 2. Władze KNBN UJ stanowią:

a) Walne Zgromadzenie KNBN UJ

b) Zarząd KNBN UJ

c) Komisja Rewizyjna KNBN UJ

 1. Karą za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego statutu może być zawieszenie w prawach członka lub usunięcie z listy członków KNBN UJ.

 

 

 

Art. 2

Cele i działalność KNBN UJ

 

 1. Cele KNBN UJ:

a) wzmaganie naukowych dążeń studentów

b) stwarzanie dogodnej atmosfery i warunków sprzyjających poszerzaniu wiedzy na temat bezpieczeństwa narodowego oraz dziedzin pokrewnych

c) propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie narodowym

d) doskonalenie metod pracy zespołowej i naukowej w celu lepszego przygotowania zawodowego

 1. Działalność KNBN UJ realizuje się m. in. poprzez:

a) czynny udział w wydarzeniach naukowych o tematyce pozostającej w polu zainteresowań członków KNBN UJ

b) angażowanie studentów w organizację wydarzeń naukowych

c) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami zajmującymi się tematyką bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych

d) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi w Polsce i za granicą zajmującymi się bezpieczeństwem i tematami pokrewnymi

e) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z podmiotami gospodarczymi i instytucjami w celu poznania ich działania na rzecz bezpieczeństwa

f) wyjazdy i szkolenia w celu prowadzenia pracy naukowo-badawczej oraz poznawania zróżnicowanych środowisk zainteresowanych bezpieczeństwem narodowym

g) wydawanie publikacji pisemnych i elektronicznych traktujących o tematyce bezpieczeństwa narodowego.


 

 

Art. 3

Członkowie KNBN UJ

 

 1. członkiem KNBN UJ może być każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego

 2. W szczególnych przypadkach, za zgodą Zarządu, członkiem zostać może student innej uczelni wyższej

 3. członkowie dzielą się na członków założycieli oraz członków zwyczajnych

 4. członkowie założyciele zobowiązani są do:

a) zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia

b) przeprowadzenia głosowania nad Statutem KNBN UJ

c) przeprowadzenia pierwszych wyborów do Zarządu KNBN UJ

 1. Z chwilą wypełnienia swoich obowiązków członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi KNBN UJ.

 2. członkiem zwyczajnym KNBN UJ staje się z chwilą przyjęcia przez Zarząd pisemnej deklaracji członkostwa i wpłacenia składki członkowskiej

 3. członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

a) zapoznania się z i podporządkowania postanowieniom niniejszego statutu

b) podporządkowania się uchwałom Zarządu

c) aktywnej działalności w KNBN UJ

d) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach KNBN UJ

e) wpłacania semestralnej składki członkowskiej do 14 dni po terminie pierwszego Walnego Zgromadzenia KNBN UJ w każdym semestrze.

f) złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej

 1. członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) aktywnego uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach koła i wybranych sekcji

b) zgłaszania własnych pomysłów na działalność KNBN UJ podczas Walnych Zgromadzeń KNBN UJ

c) kandydowania do Zarządu KNBN UJ, Komisji Rewizyjnej KNBN UJ oraz na stanowisko koordynatora sekcji.

d) uczestniczenia w głosowaniu nad kandydaturami do Zarządu KNBN UJ, Komisji Rewizyjnej KNBN UJ oraz na stanowisko koordynatora sekcji.

e) składania odwołań od decyzji Zarządu ich dotyczących do Komisji Rewizyjnej.

f) współtworzenia kierunków rozwoju KNBN UJ poprzez wyrażanie opinii w corocznej ankiecie.

 1. Członkostwo w KNBN UJ ustaje na skutek decyzji Zarządu umotywowanej:

a) złożeniem przez członka dobrowolnej deklaracji opuszczenia KNBN UJ

b) nie wpłaceniem przez członka semestralnej składki członkowskiej w terminie 14 dni od upływu pierwotnego terminu wpłaty składki.

c) uchylaniem się członka od innych zobowiązań wynikających z niniejszego statutu

 1. Skreślony z listy członków KNBN UJ ma prawo do złożenia do Komisji Rewizyjnej odwołania od decyzji Zarządu w terminie do 2 tygodni od chwili jej ogłoszenia.

 2. Komisja Rewizyjna KNBN UJ w ciągu 14 dni rozpatruje odwołanie.

 

Rozdział II

Organy KNBN UJ

 

Art. 4

Walne Zgromadzenie KNBN UJ

 

 1. Stanowi władzę uchwałodawczą KNBN UJ

 2. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie KNBN UJ

 3. Podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością oddanych głosów

 4. Zbiera się na posiedzeniach, których porządek ustala Zarząd

 5. Wybiera Zarząd KNBN UJ zwykłą większością głosów

 6. Zatwierdza wnioski Zarządu o zmiany w niniejszym statucie w drodze głosowania zwykłą większością głosów

 7. Pełni rolę w określaniu kierunków działalności KNBN UJ

 8. W podziękowaniu za pomoc i wkład w rozwój KNBN UJ Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu przyznaje tytuł „Zasłużony dla KNBN UJ"

 

Art. 5

Zarząd KNBN UJ

 

 1. Zarząd KNBN UJ składa się z Prezesa oraz czterech Członków Zarządu

 2. Kadencja Zarządu KNBN UJ trwa od 1 października do 30 września.

 3. Zarząd KNBN UJ:

a) składa się z pięciu osób, które otrzymały największe ilości głosów spośród zgłoszonych kandydatów

b) w ciągu tygodnia od momentu wybrania musi dokonać wyboru Prezesa ze swojego grona

c) zwołuje Walne Zgromadzenie KNBN UJ, nie rzadziej niż raz na semestr

d) kieruje działalnością KNBN UJ

e) przedstawia projekty uchwał

f) zbiera się na posiedzenia przynajmniej raz w tygodniu z inicjatywy Prezesa (z wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia) a dodatkowo zbiera się na posiedzeniach z koordynatorami sekcji i komisją rewizyjną przynajmniej raz w miesiącu.

g) podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym

h) w przypadku rezygnacji jednego z członków Zarządu, musi ogłosić wybory uzupełniające do swego składu w przeciągu tygodnia od daty złożenia pisemnego wniosku o rezygnację. Wybory uzupełniające muszą się odbyć nie później niż miesiąc od daty ogłoszenia wyborów. Do czasu wyboru nowego członka Zarządu, Prezes ma prawo wskazać osobę mającą pełnić jego obowiązki.
i) na żądanie Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest wyznaczyć termin wspólnego posiedzenia w terminie do 3 tygodni od dnia otrzymania żądania

j) posiada możliwość zgłoszenia wniosku o dokonanie zmian w niniejszym statucie

k) posiada możliwość zgłoszenia wniosku, większością 4/5, o usunięcie członka zarządu, który nie spełnia powierzonych mu zadań, wskazując jednocześnie kandydata na jego następcę, którego kandydaturę rozpatruje Walne Zgromadzenie KNBN UJ większością zwykła.

l) posiada możliwość złożenia wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla KNBN UJ"

m) zatwierdza semestralne i miesięczne plany działania Sekcji przedstawione przez ich koordynatorów

n) najpóźniej do dnia rozpoczęcia kadencji nowo wybrany zarząd ma obowiązek przedstawić do wiadomości członków KNBN UJ plan swojej pracy i zakres obowiązków jego członków

 1. Prezes KNBN UJ:

a) jest wybierany przez Zarząd KNBN UJ spośród jego członków

b) musi być studentem kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz członkiem KNBN UJ przez co najmniej 2 semestry akademickie

c) koordynuje i nadzoruje prace KNBN UJ

d) reprezentuje KNBN UJ na zewnątrz

e) inicjuje zebrania Zarządu KNBN UJ

f) organizuje pracę Zarządu KNBN UJ

g) przydziela zadania Członkom Zarządu KNBN UJ

h) przewodniczy Walnym Zgromadzeniom KNBN UJ

i) może zostać odwołany na wniosek co najmniej ½ członków KNBN UJ i przegłosowany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków KNBN UJ

 

Art. 6

Komisja Rewizyjna

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym KNBN UJ

 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków

 3. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb

 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący

 5. Kompetencją Komisji Rewizyjnej jest rozpatrywanie odwołań członków KNBN UJ od decyzji Zarządu ich dotyczących

 6. Komisja rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 7. W przypadku sprzeciwu wobec decyzji Zarządu Komisja Rewizyjna może zażądać wspólnego posiedzenia obu organów wraz z zainteresowanym członkiem/członkami w celu ponownego rozpatrzenia sprawy

 8. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 semestry akademickie

 9. Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się równolegle z wyborami zarządu

 10. Kandydować do Komisji Rewizyjnej może każdy członek KNBN UJ nie będący członkiem Zarządu

 11. Spośród wszystkich kandydatów członkami Komisji Rewizyjnej zostają trzej z najwyższą liczbą jawnie oddanych głosów

 12. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierany drogą wewnętrznych ustaleń w jej składzie

 13. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 kandydatów skład Komisji Rewizyjnej proponuje Zarząd, a zatwierdza go Walne Zgromadzenie.

 

Art. 7

Sekcje tematyczne i koordynatorzy sekcji

 

 1. Sekcje tematyczne:

a) stanowią podstawową jednostkę organizacyjną KNBN UJ

b) każda sekcja tematyczna podlega koordynatorowi, a koordynatorzy właściwemu członkowi Zarządu KNBN UJ

c) są powoływane i likwidowane decyzją Zarządu w zależności od potrzeb i zainteresowań członków KNBN UJ

d) przedstawiają pomysły na działalność KNBN UJ w zakresie swojej tematyki

 1. Koordynatorzy sekcji tematycznych:

a) zwołują zebrania sekcji

b) mają obowiązek składania właściwemu członkowi zarządu comiesięcznych raportów z działalności sekcji

 

Rozdział III

Majątek i wizerunek KNBN UJ

 

Art. 8

Majątek Koła

 

 1. Działalność Koła finansowana jest ze składek członkowskich, dotacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytucji Społecznych, darowizn od osób prywatnych lub firm.

 2. W przypadku rozwiązania Koła majątek przechodzi na własność Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Art. 9

System identyfikacji wizualnej

 

 1. Politykę wizerunkową KNBN UJ oraz system identyfikacji wizualnej ustala i prowadzi Zarząd
  KNBN UJ.

 2. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ posługuje się zarówno Herbem KNBN UJ jak i logotypami poszczególnych sekcji tematycznych.

 3. Herbem KNBN UJ jest okrągła tarcza koloru czarnego z wpisanymi w nią złotymi berłami, na tle miecza w towarzystwie greckich liter Λ i Ω. Tarcza otoczona jest brązowym obramowaniem zawierającym pełną nazwę koła. Herb zwieńczony jest u góry złotą koroną.

 4. Herb KNBN UJ może być wykorzystywany zarówno w wersji kolorowej jak i monochromatycznej.

 5. Każdorazowe wykorzystanie herbu KNBN UJ wymaga zgody Prezesa KNBN UJ.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe i przejściowe

 

Art. 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana treści niniejszego statutu może się odbyć na wniosek Zarządu zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie KNBN UJ w drodze głosowania zwykłą większością oddanych głosów

 2. Wszystkie kwestie nieuregulowane postanowieniami niniejszego statutu regulowane są uchwałami Zarządu

 

Art. 11

Postanowienia przejściowe

 

 1. Kadencja pierwszego Zarządu i pierwszej Komisji Rewizyjnej trwa 3 semestry akademickie

 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z momentem jego uchwalenia.